შემიძლია ქულებისა და ფულის ბალანსის შეერთება?

ამ ორი ბალანსის შეერთება შეუძლებელია. ისინი დამოუკიდებლად ივსება და მოთხოვნილი თანხის გადარიცხვა ცალ-ცალკე ხდება, მას შემდეგ, რაც გადარიცხვისთვის საჭირო მინიმალურ ოდენობას დააგროვებ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.