გადასახადები - TGM ჩემს შემოსავალს ვინმეს აცნობებს?

არა, ეს თავად უნდა მოაგვარო. როდესაც შენი შემოსავლების მონაცემებს ავსებ, ჩაწერე ეს „სხვა შემოსავლებში“.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.