რა იქნება ჩემი თვიური ხელფასი?

დაგროვებული თანხის ოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ხშირად ავსებ გამოკითხვებს და რა ხანგრძლივობისაა თითოეული მათგანი. როგორც წესი, რაც უფრო გრძელია გამოკითხვა, მით უკეთესია ანაზღაურება. ჯილდოს კონკრეტული ოდენობა ყველა გამოკითხვისთვის განსხვავებულია. ყოველი გამოკითხვის ჯილდოს შესახებ ზუსტ დეტალებს გაეცნობი ამ გამოკითხვაზე მოსაწვევ წერილში. შემოსავლის გასაზრდელად, სრულად შეავსე დემოგრაფიული მონაცემები, განაახლე საჭიროების მიხედვით და შეამოწმე ელფოსტა.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.