ისტორიაში გამოკითხვას „დაწყებულია“ სტატუსი აქვს. რატომ არ მივიღე თანხა მასში?

დიდი ალბათობით, ეს კითხვარი მანამდე დაიხურა, სანამ მას სრულად შეავსებდი (ამიტომ შეიძლება ჩანდეს, როგორც „დაწყებულია“). კითხვარების რაოდენობა შეზღუდულია და ითვლება ის კითხვარები, რომლებიც პირველად შეივსო.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.