რამდენი დრო სჭირდება გამოკითხვის შევსებას?

საშუალო ხანგრძლივობა იქნება 10-15 წუთი, რადგან ტიპური გამოკითხვა დაახლოებით 20-იდან 30-მდე მოკლე შეკითხვისგან შედგება. ზოგჯერ შეხვდები უფრო ხანგრძლივ გამოკითხვებსაც მეტად რთული შეკითხვებით. თუმცა ყველაზე ხანგრძლივი გამოკითხვის შევსებასაც კი 25 წუთზე მეტი არ დასჭირდება. გამოკითხვის აღწერაში აუცილებლად ვწერთ სავარაუდო ხანგრძლივობასაც.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.