რატომ მივიღე მოწვევა გამოკითხვაზე, რომელიც რეგისტრაციისას მითითებულ ენაზე არ არის?

სამწუხაროდ, კითხვარის ენაზე ჩვენ გავლენა არ გვაქვს. შესაძლოა, ხანდახან განსხვავებულ ენაზე შედგენილ გამოკითხვაზე მოგივიდეს მოწვევა. ასეთ დროს ყურადღება არ მიაქციო გამოკითხვას და ახალი მოძებნე.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.