დაახლოებით რამდენ გამოკითხვას მივიღებ თვეში?

ზუსტად ვერ გეტყვით, რამდენ გამოკითხვაზე მიიღებ მოწვევას. კითხვარების რაოდენობა ბევრ ისეთ ცვლადზეა დამოკიდებული, როგორიცაა პროფილის სრულად შევსება, ჩვენი პარტნიორების აქტივობა და კვლევის ზომა.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.