რატომ არ მიმიღია არც ერთი მოწვევა გამოკითხვაზე?

მოწვევა იგზავნება მაშინ, როცა შენი პროფილი პანელზე შეესაბამება კონკრეტული გამოკითხვის წინასწარ მოთხოვნებს.

შეამოწმე „სპამები“ შენს ელფოსტაზე. ხშირად მოწვევის წერილი იქ ხვდება ხოლმე.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.