როცა გამოკითხვა შეწყდება, შემიძლია მას მივუბრუნდე?

სამწუხაროდ, ერთხელ დაწყებულ გამოკითხვას ვეღარ მიუბრუნდები.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.