რატომ ვიღებ მოწვევას გამოკითხვაზე, რომლის მოთხოვნებსაც ვერ ვაკმაყოფილებ, თუ პროფილი სრულად მაქვს შევსებული?

ზოგი გამოკითხვა პროფილის ინფორმაციას მხოლოდ მას შემდეგ იღებს, რაც მას გახსნი. ასეთი მოწვევები იმიტომ იგზავნება, რომ ჩვენს პარნიორებს შენს პროფილში არსებულ მონაცემებზე წვდომა არ აქვთ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.