რატომ ივსება ზოგი გამოკითხვა მხოლოდ კომპიუტერში ან სმარტფონში?

ჩვენ არ გვაქვს გავლენა ჩვენი პარტნიორების მიერ მოწოდებული კითხვარების ტექნიკურ პარამეტრებზე. ზოგჯერ ტექნიკური მიზეზების გამო გამოკითხვა მხოლოდ კონკრეტულ მოწყობილობებზე მუშაობს.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.