რამდენიმე პანელზე მაქვს ანგარიში. რატომ ვერ ვიღებ მონაწილეობას ყველა გამოკითხვაში ამ პანელზე?

ერთი და იგივე გამოკითხვა, შესაძლოა, სხვადასხვა პანელზე შეგხვდეს. სამწუხაროდ, ყოველი გამოკითხვის შევსება მხოლოდ ერთხელ შეგიძლია, იმის მიუხედავად, რომელ პანელზეა იგი განთავსებული.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.