რატომ არ ვიღებ მოწვევას ყველა გამოკითხვაზე ელფოსტის საშუალებით?

ყოველი გამოკითხვის შესახებ ელფოსტაზე შეტყობინება არ იგზავნება. შეტყობინება ელფოსტაზე მოგივა თუ პანელზე, ეს იმ კომპანიის გადასაწყვეტია, რომელსაც კვლევა ეკუთვნის. ჩვენ ამ საკითხზე გავლენა არ გვაქვს.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.