რატომ დაიხურა გამოკითხვა?

გამოკითხვა მრავალი მიზეზით შეიძლება დაიხუროს:

• თუ საჭირო რაოდენობის პასუხები შეგროვდება

• თუ კლიენტი პროექტს გააუქმებს

• თუ დროის ლიმიტი ამოიწურება

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.