ელფოსტაზე წერილებს TGM პანელის გარდა კიდევ ვინმესგან მივიღებ?

არა. TGM პანელი არავითარ შემთხვევაში არ გადასცემს, მიაქირავებს ან მიჰყიდის შენს ელფოსტის მისამართს მესამე პირებს და არ დაუშვებს მათგან შეტყობინებების გამოგზავნას. დეტალები, რომლებსაც რეგისტრაციისას გვიზიარებ და შემდეგ ანახლებ, მხოლოდ გამოკვლევებში მონაწილეთა არჩევის და პანელთან დაკავშირებული კომუნიკაციის მიზნით გამოიყენება.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.