შემიძლია ჩემს პანელში ჩემი პასუხების ნახვა?

პანელში ჩანს მხოლოდ ის პასუხები, რომლებიც პროფილურ გამოკითხვებში შეიყვანე. სხვა გამოკითხვების პასუხები შენს ანგარიშში არ ჩანს.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.