რამდენად ხშირად შემიძლია ჩემი მონაცემების შეცვლა?

უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, პროფილურ გამოკითხვებში მონაცემთა შეცვლა 2 კვირაში ერთხელ შეიძლება.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.