Çfarë është TGM Panel?

Paneli TGM i përket furnizuesit të kërkimit të tregut global - TGM Research FZE. Paneli TGM kryen anketa në internet ose celular në emër të kompanive kryesore të kërkimit të tregut. Anketat mbulojnë një gamë të gjerë temash si: produktet, markat, reklamat si dhe tema të tjera me interes të përgjithshëm. Studiues të tregut nga bizneset, agjencitë, arsimi dhe media na kontaktojnë për të mbledhur informacione dhe mendime nga panelistët tanë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.