A mund të kem disa llogari?

Jo. Nuk ju lejohet të krijoni më shumë se një llogari personale. Përpjekja për të hapur llogari të shumëfishta mund të çojë në mbylljen e llogarisë tuaj dhe humbjen e të gjitha pikëve të mbledhura. Kjo bëhet e qartë në Rrugullat & Kushtet tona, të cilat ju i pranoni gjatë regjistrimit.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.