Si mund ta aktivizoj llogarinë?

Një e-mail me një link aktivizimi do të dërgohet në adresën e postës elektronike që keni dhënë gjatë regjistrimit. Klikoni në link për të aktivizuar llogarinë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.