Nuk i kuptoj pyetjet në anketën e profilit.

Formati i anketës së profilit është i njëjtë për të gjithë të anketuarit. Nëse pyetjet nuk vlejnë për ju, ju lutemi përgjigjuni “not applicable” ose thjesht shpërfillini ato.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.