Pse nuk mund ti plotësoj të gjitha anketat e profilit?

Numri i anketave të profilit ndonjëherë ndryshon sipas shtetit.

Ka të ngjarë që në vendin tuaj të mos kemi nevojë për atë informacion që paneli të funksionojë siç duhet, kështu që disa anketa mund të mos jenë aktive.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.