Sa para mund të fitoj?

Shuma e parave që mund të fitoni varet nga sa shpesh merrni pjesë në anketat tona dhe nga kohëzgjatja e anketës. Normalisht, sa më e gjatë të jetë anketa, aq më e mirë është pagesa. Shpërblimi përkatës ndryshon nga anketa në anketë. Detajet e sakta të shpërblimit për çdo anketë do t’ju jepen në emailin e ftesës për atë hulumtim. Për të maksimizuar fitimet, ju lutemi kompletoni profilin tuaj demografik, përditësojeni dhe kontrolloni emailet tuaja.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.