A ka ndonjë mundësi tjetër pagese?

Opsionet e pagesës do të varen nga çdo vend dhe politika e qeverisë së tij ndaj pagesave të kryera në internet. Disa vende kanë kufizime kur bëhet fjalë për PayPal për shembull, kështu që në atë rast, ne ofrojmë metoda alternative, të tilla si GCodes ose Certifikatat e Dhuratave për Amazon.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.