Sa vlejnë pikët përballë parave të vërteta?

1 pikë i përgjigjet 1 njësie monetare. Varet nga vendi dhe monedha në të cilën paguhen fondet sipas panelin të vendit përkatës (p.sh. 1 pikë = 1 USD në SHBA, 1 pikë = 1 GBP në Mbretërinë e Bashkuar, 1 pikë = 1 AUD në Australi, etj.).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.