A mund të kombinoj pikën me paratë?

Këto dy bilance nuk mund të kombinohen. Këto bilance janë të pavarura dhe shuma e kërkuar paguhet veçmas pas arritjes së shumës minimale të pagesës.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.