Taksat - A do t'i deklarojë TGM të ardhurat e mia?

Jo, ju duhet ta rregulloni vetë këtë duke e paraqitur në "other income" kur shlyeni detyrimet tuaja nga të ardhurat.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.