Pse u reduktua shpërblimi për anketën që plotësova?

Çmimi i sondazhit varion në varësi të kohëzgjatjes mesatare të përfundimit të tij nga të gjithë përdoruesit. Nëse sondazhi mori më pak kohë nga sa pritej, çmimi do të ndryshojë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.