Në seksionin e historikut, anketa ka statusin "started” atëherë pse nuk mora para për të?

Ka shumë mundësi që ky pyetësor të jetë mbyllur përpara se ju ta plotësoni tërësisht atë (prandaj mund të shfaqet si Started). Numri i plotësimeve të një ankete është i kufizuar dhe për ne janë plotësimet e para ato që kanë rëndësi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.