Kam filluar një anketë, por nuk arrita ta plotësoja. Cila është arsyeja për këtë?

Mund të ketë disa arsye pse kjo mund të ndodhë ku përfshihen:

  1. Anketat tashmë janë mbyllur: Anketat zhvillohen për një periudhë të caktuar kohe. Nëse afati ka përfunduar, ju nuk do të mund ta filloni anketën. Ju inkurajojmë t'i përgjigjeni ftesave për anketa sa më shpejt të jetë e mundur.
  2. Jeni jashtë objektivit ose përjashtuar: Ndonjëherë profili juaj nuk përputhet me kriteret e anketës, që do të thotë se jeni jashtë grupit të synuar për një anketë të caktuar. Anketat ku ju cilësojnë “screen out” nuk llogariten si të përfunduara plotësisht dhe motivimi nuk shpërblehet.
  3. Pjesëmarrja e dyfishtë: Nëse tashmë keni marrë pjesë në një anketë (e keni përfunduar ose jeni përjashtuar) dhe përpiqeni ta filloni atë përsëri, nuk do të keni më mundësi të hyni në anketë.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.