Sa kohë duhet për të përfunduar një anketë?

Shumica e studimeve do të zgjasin mesatarisht 10-15 minuta, pasi një anketë tipike ka vetëm 20 deri në 30 pyetje mjaft të shkurtra. Do të ketë edhe anketa më të gjata me pyetje më komplekse. Por edhe këto të fundit nuk duhet të zgjasin më shumë se 25 minuta për t'u përfunduar. Ne gjithmonë përfshijmë kohën e parashikuar në përshkrimin e anketës.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.