Jam njoftuar me email se ka një anketë për tu plotësuar, por kur kontrolloj nuk gjej asnjë.

Për fat të keq, sondazhet ndonjëherë mbyllen nga klienti shumë shpejt. Numri i kufizuar i pjesëmarrësve për anketën specifike mund të jetë arritur përpara se ju të mund të merrnit pjesë. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme t'u përgjigjeni ftesave sa më shpejt të jetë e mundur.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.