Pse më shfaqet një “Përjashtim nga pjesëmarrja”? Cfare do të thotë?

Përjashtimi ndodh pasi konstatohet se nuk jeni të kualifikuar për një anketë specifike. Disa anketa i kushtohen vetëm disa pjesëmarrësve të cilët plotësojnë disa kërkesa.

Ne përcaktojmë nëse i përmbushni kërkesat apo jo përmes një grupi pyetjesh që bëjmë në fillim të këtyre anketave. Ju mund të përjashtoheni nëse nuk kualifikoheni dhe do të informoheni përmes një mesazhi që e tregon këtë fakt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.