Kur anketa ndërpritet, a mund ta rifilloj atë?

Për fat të keq, nuk mund të rifilloni një anketë që ka filluar një herë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.