Pse disa anketa mund të kryhen vetëm në kompjuter ose në smartphone?

Ne nuk kemi asnjë ndikim në parametrat teknikë të anketave të ofruara nga partnerët tanë. Ndodh që për arsye teknike anketa funksionon mirë vetëm në një pajisje specifike.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.