Unë kam llogari në panele të shumta, atëherë pse nuk mund të marr pjesë në të gjitha anketat në to?

Ju mund të gjeni të njëjtat anketa nëpër panele të ndryshme. Fatkeqësisht, ju mund ta plotësoni çdo anketë vetëm një herë, pavarësisht nga paneli.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.