Pse është mbyllur anketa?

Anketa mund të mbyllet për shumë arsye:

  • Nëse plotësohet numri i përgjigjeve
  • Nëse projekti është anuluar nga klienti
  • Nëse është mbushur afati kohor
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.