A do të marr mesazhe e-mail nga dikush tjetër përveç TGM Panel?

Jo. Në asnjë rrethanë TGM Panel nuk do të japë, japë me qira ose shesë e-mailin tuaj dikujt tjetër apo të lejojë që t'ju dërgohen mesazhe nga palë të treta. Detajet që keni dhënë gjatë regjistrimit dhe kur përditësoni profilin tuaj përdoren për qëllimin e vetëm të zgjedhjes së pjesëmarrësve për anketa dhe komunikime të tjera në lidhje me anëtarësimin në panel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.