Sa shpesh mund t'i ndryshoj të dhënat e mia?

Për arsye sigurie, të dhënat në anketat e profilit mund të përditësohen një herë në 2 javë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.