Би хэд хэдэн хаягтай байж болох уу?

Болохгүй. Та бидэн дээр нэгээс олон бүртгэл үүсгэх боломжгүй. Хэд хэдэн хаяг нээхийг оролдох нь таны хаягийг хааж, цуглуулсан бүх оноог алдахад хүргэдэг. Энэ нь бүртгүүлэхдээ таны хүлээн зөвшөөрсөн манай Үйлчилгээний Нөхцөлд тодорхой тусгагдсан байдаг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.