Би санал болгох холбоосыг хэзээ авах вэ?

Та анхны судалгааг бөглөж, өөрийн профайл хаягийг дор хаяж 80% бөглөсний дараа санал болгох холбоос "түншлэлийн хөтөлбөр" цонхон дээр гарч ирнэ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.