Би профайл судалгаан дахь асуултуудыг ойлгохгүй байна.

Профайл судалгааны хэлбэр нь бүх судалгаанд оролцогчдод ижил байна. Хэрэв эдгээр асуулт танд хамааралгүй бол "хамааралгүй" гэж хариулж эсвэл тоохгүй орхиход болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.