Яагаад бүх профайл судалгааг бөглөж болохгүй байна вэ?

Профайл судалгааны тоо улс орон бүрээс шалтгаалж өөр өөр байдаг.

Таны оршин сууж байгаа улсад панел хэвийн ажиллахад энэ мэдээлэл бидэнд хэрэггүй байх магадлалтай тул зарим судалгаа идэвхгүй байж болзошгүй юм.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.