Би ямар нэгэн зүйл төлөх, худалдаж авах эсвэл захиалах шаардлагатай юу?

Үгүй. TGM Судалгаа нь зөвхөн олон нийтийн дунд санал асуулга явуулдаг. Танаас юу ч худалдаж авах эсвэл ямар нэгэн зүйл захиалахыг шаардахгүй. Танд санал болгож буй үйлчилгээнүүд бүрэн үнэ төлбөргүй байдаг. Бид танаас хэзээ ч ямар нэгэн байдлаар мөнгө нэхэхгүй.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.