Яагаад миний мөнгө орж ирээгүй байна вэ?

Анх удаа мөнгөө авахад ойролцоогоор ажлын 10 хоног, үүнээс хойш мөнгө авахад 4-6 хоног шаардагдана. Аюулгүй байдлын улмаас эхний төлбөрийг хийхэд илүү их хугацаа шаардагддаг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.