Төлбөрийн өөр сонголт бий юу?

Төлбөрийн сонголт нь улс орон болон онлайн төлбөрийн талаарх тухайн улсын бодлогоос хамаарна. Зарим улсууд PayPal-тай холбоотой хязгаарлалттай байдаг тул бид GCodes, Amazon Бэлгийн Сертификат зэрэг өөр аргуудыг санал болгодог.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.