Оноо гэж юу вэ?

Бид таны орлогыг хянах, үр ашигтай удирдахад туслах онооны системийг ашигладаг.

Оноог дараах байдлаар тооцож байна:

• Найз нөхөд, гэр бүлийн гишүүдээ санал болгох (түншлэлийн хөтөлбөр)

• Профайл хаягаа бөглөх.

• Судалгаанд тэнцэхгүй байх (төсөл хаагдах, та зорилтот хүмүүсийн нэг биш эсвэл квот дүүрсэн үед)

Цаашид оноогоор урамшуулдаг судалгааг нэвтрүүлэх бодолтой байна.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.