Оноо нь бодит мөнгөөр хэдэн төгрөг вэ?

1 оноо нь 1 нэгж мөнгөн тэмдэгттэй дүйцнэ. Тухайн улсын панелийн мөнгө төлж байгаа улс, мөнгөн тэмдэгтээс хамаарна (жишээ нь: АНУ-д 1 оноо = 1 ам.доллар, Их Британид 1 оноо = 1 паунд, Австралид 1 оноо = 1 австрали доллар гэх мэт).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.