Би TGM дээр PayPal дээр бүртгүүлж байснаас өөр имэйл хаягаар бүртгүүлсэн, би яах ёстой вэ?

Хэрэв танд PayPal данс байгаа бол TGM Панел дээр ашигладаг имэйл хаягаа хоёр дахь имэйл хаяг болгон нэмэх эсвэл байгаа хаягаа солих боломжтой (солихын тулд PayPal хаягийн тохиргоо руу орно - https://hop.tgm.link/paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.