Би оноо болон бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг нэгтгэж болох уу?

Энэ хоёр үлдэгдлийг нэгтгэх боломжгүй. Эдгээр үлдэгдэл нь тус тусдаа бөгөөд хүссэн дүнг төлбөрийн доод хэмжээнд хүрсний дараа тусад нь төлдөг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.